Tag Archives: Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát? Trần Đình Tâm Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có hệ phái Tin …

Read More »

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát? Trần Đình Tâm   Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có hệ phái …

Read More »

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát? Trần Đình Tâm   Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có hệ phái …

Read More »

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát?

Cơ-đốc nhân có phải giữ ngày Sa-bát? Trần Đình Tâm   Giữ ngày Sa-bát (Thứ Bảy) làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên như là giao ước giữa Ngài với họ. Có hệ phái …

Read More »