Tag Archives: Cơ Đốc nhân là gì?

Cơ Đốc nhân là gì?

CÂU HỎI Cơ Đốc nhân là gì? TRẢ LỜI Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê Xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê Xu” Trong lúc đây là …

Read More »

Cơ Đốc nhân là gì?

Cơ Đốc nhân là gì? Câu hỏi: Cơ Đốc nhân là gì? Trả lời: Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê Xu là Cứu Chúa hoặc trong tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê Xu” …

Read More »