Tag Archives: Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì?

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì?

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì? Trần Đình Tâm 1. Con nuôi trong thời Cựu Ước: Vấn đề nhận một người xa lạ (theo ý nghĩa không có liên quan gì với “máu thịt” của mình) làm con nuôi của mình đã có từ thời Cựu …

Read More »

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì?

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì? Trần Đình Tâm 1. Con nuôi trong thời Cựu Ước: Vấn đề nhận một người xa lạ (theo ý nghĩa không có liên quan gì với “máu thịt” của mình) làm con nuôi của mình đã có từ thời Cựu …

Read More »

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì?

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì? Trần Đình Tâm 1. Con nuôi trong thời Cựu Ước: Vấn đề nhận một người xa lạ (theo ý nghĩa không có liên quan gì với “máu thịt” của mình) làm con nuôi của mình đã có từ thời Cựu …

Read More »

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì?

Cơ-đốc nhân làm con nuôi của Chúa có nghĩa gì? Trần Đình Tâm   1. Con nuôi trong thời Cựu Ước:    Vấn đề nhận một người xa lạ (theo ý nghĩa không có liên quan gì với “máu thịt” của mình) làm con nuôi của mình đã có từ …

Read More »