Tag Archives: Có Gì Dưới Mặt Trời? — Truyền-đạo 1:1-3

Có Gì Dưới Mặt Trời? Truyền-đạo 1:1-3

Có Gì Dưới Mặt Trời? Truyền-đạo 1:1-3 1:1 Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 1:2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. 1:3 Các việc lao khổ loài người làm ra …

Read More »

Có Gì Dưới Mặt Trời? — Truyền-đạo 1:1-3

Có Gì Dưới Mặt Trời? Truyền-đạo 1:1-3 1:1 Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 1:2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. 1:3 Các việc lao khổ loài người làm ra …

Read More »