Tag Archives: Có Một Việc Cần Mà Thôi

Có Một Việc Cần Mà Thôi

Có Một Việc Cần Mà Thôi huongdiministries   Trong Lu-ca 9:23, “Chúa Jesus phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Ngài  dạy rằng một người không thể trở thành môn đồ cho …

Read More »