Tag Archives: Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

CÂU HỎI Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? TRẢ LỜI Không có một câu nào trong Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu nói “Ta là Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Chúa Giê-xu không tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy xem …

Read More »