Tag Archives: Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm? Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu hỏi: …

Read More »

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm? Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu hỏi: …

Read More »

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm? Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu hỏi: …

Read More »

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?   Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu …

Read More »

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?

Có phải tuổi thọ của loài người là 120 năm?   Sáng Thế Ký 6:3: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Câu …

Read More »