Tag Archives: Có Phần Trong Tin Lành — I Cô-rinh-tô 9:19-23

Có Phần Trong Tin Lành — I Cô-rinh-tô 9:19-23

Có Phần Trong Tin Lành I Cô-rinh-tô 9:19-23 9:19 Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. 9:20 Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những …

Read More »