Tag Archives: Con

Cha, Con, Và Thánh Linh, Là Đức Chúa Trời –Giăng 1:1-3

Cha, Con, Và Thánh Linh, Là Đức Chúa Trời Giăng 1:1-3   Câu gốc: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu thế nào về lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời? Kinh Thánh khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy …

Read More »