Tag Archives: Con Beo Có Đổi Được Vằn? — Giê-rê-mi 13:23-27

Con Beo Có Đổi Được Vằn? — Giê-rê-mi 13:23-27

Con Beo Có Đổi Được Vằn? Giê-rê-mi 13:23-27 13:23 Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. 13:24 Vậy ta sẽ làm cho các ngươi …

Read More »