Tag Archives: Con Cái Đều Là Thánh — I Cô-rinh-tô 7:12-16

Con Cái Đều Là Thánh — I Cô-rinh-tô 7:12-16

Con Cái Đều Là Thánh I Cô-rinh-tô 7:12-16 7:12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 7:13 Lại nếu một người đờn …

Read More »