Tag Archives: Con Đức Chúa Trời

Con Đức Chúa Trời

Mác 1:1-3 “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: “Con Đức Chúa Trời” trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là gì? Lời mở đầu trong sách Mác công bố điều gì về Chúa Giê-xu Giáng Sinh? Lời …

Read More »