Tag Archives: Con Đường Dẫn Đến Sự Sống–Châm-ngôn 12:23-28

Con Đường Dẫn Đến Sự Sống–Châm-ngôn 12:23-28

Con Đường Dẫn Đến Sự Sống Châm-ngôn 12:23-28 12:23 Người khôn khéo giấu điều mình biết; Còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. 12:24 Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch. 12:25 Sự buồn rầu ở nơi lòng …

Read More »