Tag Archives: Con Đường Duy Nhất

Con Đường Duy Nhất

 Con Đường Duy Nhất Gióp 10:13-17 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu …

Read More »