Tag Archives: Con Đường Tốt Lành Hơn–I Cô-rinh-tô 13:1-3

Con Đường Tốt Lành Hơn–I Cô-rinh-tô 13:1-3

Con Đường Tốt Lành Hơn I Cô-rinh-tô 13:1-3 13:1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 13:2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết …

Read More »