Tag Archives: Con Đường Vinh Hiển –Giăng 17:1-5

Con Đường Vinh Hiển –Giăng 17:1-5

Con Đường Vinh Hiển Giăng 17:1-5   Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong năm câu đầu …

Read More »