Tag Archives: Con Người Hay Công Việc?

Con Người Hay Công Việc?

Con Người Hay Công Việc? Nê-hê-mi 7:1-4 “Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, người ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho …

Read More »