Tag Archives: Cuộc Đời Con Trong Tay Chúa –Gióp 23:13-17

Cuộc Đời Con Trong Tay Chúa –Gióp 23:13-17

Cuộc Đời Con Trong Tay Chúa Gióp 23:13-17 Câu gốc: “Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong; Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ về Đức Chúa Trời như thế …

Read More »