Tag Archives: Cuộc Sống Mới Trong Chúa–Ê-phê-sô 4:17-24

Cuộc Sống Mới Trong Chúa–Ê-phê-sô 4:17-24

Cuộc Sống Mới Trong Chúa Ê-phê-sô 4:17-24 4:17 Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, 4:18 bởi sự ngu muội …

Read More »