Tag Archives: Cuộc Sống Mới–Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22

Cuộc Sống Mới–Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22

Cuộc Sống Mới Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22 “Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se bắt đầu cuộc sống mới ở Ma-đi-an như …

Read More »