Tag Archives: Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng — II Các Vua 5:1-6

Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng — II Các Vua 5:1-6,13-17

Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng II Các Vua 5:1-6,13-17 5:1 Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song …

Read More »