Tag Archives: Đấng Bị Khinh Dể Và Chán Bỏ– Ê-sai 53:1-4

Đấng Bị Khinh Dể Và Chán Bỏ– Ê-sai 53:1-4

Ngày 14 Đấng Bị Khinh Dể Và Chán Bỏ Ê-sai 53:1-4 53:1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 53:2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất …

Read More »