Tag Archives: Đấng Chịu Xức Dầu

Đấng Chịu Xức Dầu

Mác 1:1-3 “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Danh xưng “Đấng Christ (Cơ Đốc)” mà ông Mác dùng để tôn xưng Chúa Giê-xu giáng sinh có nghĩa là gì? Ông Mác muốn mọi người nhìn thấy Đấng …

Read More »