Tag Archives: Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?

Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?

  Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ? I Cô-rinh-tô 1:10-13 “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12). Câu hỏi suy …

Read More »