Tag Archives: Dâng Hiến Là Thờ Phượng Châm-ngôn 3:9

Dâng Hiến Là Thờ Phượng Châm-ngôn 3:9

Ngày 1 Dâng Hiến Là Thờ Phượng Châm-ngôn 3:9 3:9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; Châm-ngôn 3:9       “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.” Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »