Tag Archives: Đấng Toàn Tri –Giăng 16:16-19

Đấng Toàn Tri –Giăng 16:16-19

Đấng Toàn Tri Giăng 16:16-19   Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đệ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy …

Read More »