Tag Archives: Đấng Trung Bảo–Gióp 33:23-24

Đấng Trung Bảo–Gióp 33:23-24

Đấng Trung Bảo Gióp 33:23-24   Câu gốc: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I …

Read More »