Tag Archives: Đầu Tin Lành của Chúa Giê-xu

Đầu Tin Lành của Chúa Giê-xu

Mác 1:1-3 “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tin Lành ông Mác trình bày nhằm giới thiệu về ai (câu 1)? Ông Mác cho biết Tin Lành khởi đầu từ đâu? Từ khởi đầu đó, chúng ta …

Read More »