Tag Archives: Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một–Giăng 17:20-23

Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một–Giăng 17:20-23

Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một Giăng 17:20-23   Câu gốc: “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (câu …

Read More »

Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một–Giăng 17:20-23

Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một Giăng 17:20-23   Câu gốc: “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (câu …

Read More »