Tag Archives: Để Không Bị Xét Đoán

Để Không Bị Xét Đoán

  Để Không Bị Xét Đoán Giăng 12:44-50 “Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có người xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (câu 48). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời …

Read More »