Tag Archives: Đến Ngày Phán Xét– Ma-thi-ơ 12:41-42

Đến Ngày Phán Xét– Ma-thi-ơ 12:41-42

Ngày 18 Đến Ngày Phán Xét Ma-thi-ơ 12:41-42 12:41 Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na! 12:42 Đến …

Read More »