Tag Archives: Đền Tạm Và Biểu Tượng — Hê-bơ-rơ 9:1-10

Đền Tạm Và Biểu Tượng — Hê-bơ-rơ 9:1-10

Ngày 11 Đền Tạm Và Biểu Tượng Hê-bơ-rơ 9:1-10 9:1 Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. 9:2 Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra; 9:3 …

Read More »