Tag Archives: Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin — Ma-thi-ơ 9:18-19

Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin — Ma-thi-ơ 9:18-19

Ngày 18 Đến Với Chúa Giê-xu Bằng Đức Tin Ma-thi-ơ 9:18-19 9:18 Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, …

Read More »