Tag Archives: Đến Với Chúa Trước Hết–I Sử-ký 14:8-17

Đến Với Chúa Trước Hết–I Sử-ký 14:8-17

Ngày 11 Đến Với Chúa Trước Hết I Sử-ký 14:8-17 14:8 Khi dân Phi-li-tin hay rằng Đa-vít đã được xức dầu làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy người Phi-li-tin đều đi lên đặng tìm người; Đa-vít hay đều đó, bèn đi ra đón chúng nó. 14:9 Vả dân …

Read More »