Tag Archives: Đức Giê-hô-va Đã Thấy–Giê-rê-mi 23:9-14

Đức Giê-hô-va Đã Thấy–Giê-rê-mi 23:9-14

Đức Giê-hô-va Đã Thấy Giê-rê-mi 23:9-14 23:9 Về các tiên tri: Lòng ta tan nát trong ta; xương ta thảy đều run rẩy; ta như người say, như người xây xẩm vì rượu, bởi cớ Đức Giê-hô-va và những lời thánh của Ngài. 23:10 Trong đất đầy những kẻ tà …

Read More »