Tag Archives: Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi–Giê-rê-mi 20:10-11

Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi–Giê-rê-mi 20:10-11

Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi Giê-rê-mi 20:10-11 20:10 Tôi có nghe những lời chế nhạo của nhiều người, kinh hãi mọi bề. Những bạn hữu thiết nghĩa của tôi trông cho tôi vấp ngã, đều nói rằng: Hãy cáo nó, và chúng ta cũng sẽ cáo nó; có lẽ …

Read More »