Tag Archives: Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh — Giê-rê-mi 13:1-11

Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh — Giê-rê-mi 13:1-11

Đức Giê-hô-va Phán – Con Theo Lệnh Giê-rê-mi 13:1-11 1 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước. 2 Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi. 3 Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho …

Read More »