Tag Archives: Đức Giê-hô-va Sẽ Báo Trả — Giê-rê-mi 50:11-16

Đức Giê-hô-va Sẽ Báo Trả — Giê-rê-mi 50:11-16,21-32

Ngày 27 Đức Giê-hô-va Sẽ Báo Trả Giê-rê-mi 50:11-16,21-32 50:11 Hỡi kẻ cướp sản nghiệp ta, vì các ngươi vui mừng hớn hở, vì các ngươi buông lung như bò cái tơ đạp lúa, reo hí như ngựa mập mạnh; 50:12 bởi vậy, mẹ các ngươi rất mang xấu hổ, …

Read More »