Tag Archives: Đức Giê-hô-va Sẽ Dựng Và Trồng Lại — Giê-rê-mi 31:21-30

Đức Giê-hô-va Sẽ Dựng Và Trồng Lại — Giê-rê-mi 31:21-30

Ngày 21 Đức Giê-hô-va Sẽ Dựng Và Trồng Lại Giê-rê-mi 31:21-30 31:21 Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối; hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên, hãy trở về các thành nầy thuộc về ngươi! 31:22 Hỡi gái bội nghịch, …

Read More »