Tag Archives: Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng — Giê-rê-mi 50:1-2

Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng — Giê-rê-mi 50:1-2

Ngày 28 Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng Giê-rê-mi 50:1-2 50:1 Nầy là lời Đức Giê-hô-va bởi tiên tri Giê-rê-mi phán về Ba-by-lôn, về đất của người Canh-đê: 50:2 Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói …

Read More »