Tag Archives: Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta–Giê-rê-mi 26:7-15

Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta–Giê-rê-mi 26:7-15

Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta Giê-rê-mi 26:7-15 26:7 Các thầy tế lễ, các tiên tri, và cả dân sự đều nghe Giê-rê-mi truyền những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. 26:8 Khi Giê-rê-mi nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các …

Read More »