Tag Archives: Đức Giê-hô-va Toàn Tri — Châm-ngôn 20:10-12

Đức Giê-hô-va Toàn Tri — Châm-ngôn 20:10-12

Ngày 16 Đức Giê-hô-va Toàn Tri Châm-ngôn 20:10-12 20:10 Hai thứ trái cân, và hai thứ lường, Cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. 20:11 Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đều tỏ bản tánh nó ra. 20:12 Tai để nghe, mắt để …

Read More »