Tag Archives: Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa –Giê-rê-mi 31:1-4

Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa –Giê-rê-mi 31:1-4

Ngày 20 Đức Giê-hô-va Từ Thuở Xưa Giê-rê-mi 31:1-4 31:1 Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Y-sơ-ra-ên; chúng nó sẽ làm dân ta. 31:2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Y-sơ-ra-ên, …

Read More »