Tag Archives: Đức Thánh Linh Giáng Lâm — Công-vụ Các Sứ-đồ 2:1-12

Đức Thánh Linh Giáng Lâm — Công-vụ Các Sứ-đồ 2:1-12

Ngày 28 Đức Thánh Linh Giáng Lâm Công-vụ Các Sứ-đồ 2:1-12 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2:2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 2:3 Các môn đồ thấy lưỡi …

Read More »