Tag Archives: Đừng Để Lòng Vô Tín — Hê-bơ-rơ 3:7-19

Đừng Để Lòng Vô Tín — Hê-bơ-rơ 3:7-19

Ngày 10 Đừng Để Lòng Vô Tín Hê-bơ-rơ 3:7-19 3:7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. 3:8 Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng, 3:9 Là nơi tổ phụ các ngươi thấy …

Read More »