Tag Archives: Đừng Sợ Chi!–Giê-rê-mi 26:10-24

Đừng Sợ Chi!–Giê-rê-mi 26:10-24

Đừng Sợ Chi! Giê-rê-mi 26:10-24 26:10 Các quan trưởng Giu-đa nghe những sự ấy, bèn từ trong cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, ngồi tại lối vào của cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. 26:11 Bấy giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng …

Read More »