Tag Archives: Đừng Sợ–Giê-rê-mi 11:18-19

Đừng Sợ–Giê-rê-mi 11:18-19

Đừng Sợ Giê-rê-mi 11:18-19   Câu gốc: “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng …

Read More »