Tag Archives: Đừng Tham Tiền Bạc — I Ti-mô-thê 6:6-10

Đừng Tham Tiền Bạc — I Ti-mô-thê 6:6-10

Ngày 7 Đừng Tham Tiền Bạc I Ti-mô-thê 6:6-10 6:6 Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 6:7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 6:8 Như vậy, miễn là đủ …

Read More »