Tag Archives: Đứng Thẳng Hay Cúi Mình?–Đa-ni-ên 3:1-12

Đứng Thẳng Hay Cúi Mình?–Đa-ni-ên 3:1-12

Ngày 12 Đứng Thẳng Hay Cúi Mình? Đa-ni-ên 3:1-12 3:1 Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cu-đê và ngang sáu cu-đê, để đứng trong đồng bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 3:2 Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, …

Read More »