Tag Archives: Đừng Tưởng Chúa Không Biết

Đừng Tưởng Chúa Không Biết

Giăng 6:66-71 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (câu 70). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều môn đệ của Chúa lui đi? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu …

Read More »